Privacy

Privacyverklaring Check B.V.

Dit is de privacyverklaring van Check BV, handelend onder de naam Check Covid (hierna: “Check”). Check biedt COVID-19 testen aan. Het online portaal ondersteunt dit door informatie en online afspraken. Hierbij verwerken wij een beperkt aantal persoonsgegevens.

Deze verklaring bevat informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens via de websites www.checkcovid..nl en daaraan gekoppelde sites. Check is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zullen uw persoonlijke gegevens altijd verwerken in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet. Deze verklaring geeft aan hoe en waarom wij persoonsgegevens verzamelen, en waarvoor deze gegevens zullen worden gebruikt.

De contactgegevens van Check

 • Check Covid
 • Biltseweg 6
 • 3735 MD Bosch en Duin
 • E-mail: info@checkcovid.nl
 • Check BV KvK-nummer: 32102853

Uw persoonsgegevens

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor een ander doeleinde verwerken dan in deze privacyverklaring is aangegeven. Daarnaast wordt uw persoonlijke informatie niet langer bewaard dan wettelijk voorgeschreven is tenzij een wettelijke bepaling tot bewaren of verdere verwerking verplicht is. Uw gegevens worden bij een negatieve uitslag niet langer dan 1 maand na afnemen van de test bewaard, bij een positieve uitslag is het bewaartermijn 1 jaar.

Wij zullen u voorafgaande toestemming vragen voor het verwerken van uw persoonlijke informatie, tenzij wij hiertoe een gerechtvaardigd belang hebben. Indien u uw toestemming heeft gegeven voor de verwerking, heeft u het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken.

Alle gegevens die wij verzamelen, gebruiken wij voor de hierna beschreven doeleinden om:

 • onze teststraten en bijbehorende systemen goed te laten functioneren;
 • afspraken goed te kunnen verwerken;
 • GGD te informeren ten behoeve van het Bron- en Contactonderzoek;
 • uw test goed uit te kunnen voeren;
 • de doeltreffendheid van onze teststraten en de bijbehorende systemen vast te stellen, en te verbeteren;
 • technische problemen te verhelpen of te diagnosticeren.

Gegevens COVID-19 test

De gegevens die u opgeeft bij het maken van een COVID-19 test afspraak wordt alleen voor deze test gebruikt. Dit zijn:

 • Volledige naam
 • Woonplaats
 • Geboortedatum
 • BSN-nummer
 • E-mailadres (voor bevestiging en uitslag)
 • Mobiel nummer
 • Bezoekdatum, soort test, locatie en tijdsslot

Uw ID / legitimatiebewijs wordt gebruikt ter verificatie van uw identiteit op de testlocatie, deze wordt niet vastgelegd.

Cookies

Wij maken ook gebruik van cookies op onze website. Cookies zijn kleine bestanden die de aanbieder van een website op de apparatuur van een bezoeker plaatst. Bijvoorbeeld op een computer, telefoon of tablet. Met cookies kan informatie worden verzameld of opgeslagen over het websitebezoek en over (het apparaat van) de gebruiker.

Analytische cookies

Wij maken gebruik van cookies van analytische cookies om de effectiviteit en kwaliteit van onze website te meten. Deze cookies hebben geen of slechts een geringe impact op uw privacy. We hebben een verwerkersovereenkomst met de partijen die de website hosten en onderhouden.

Trackingcookies

De website kan tracking cookies gebruiken, deze zijn in te zien onder de Cookies link op de Check website.

U kunt via uw browser-instellingen aangeven dat u automatisch cookies wilt weigeren of wilt verwijderen. Het kan echter voorkomen dat onze website dan niet optimaal kan worden gebruikt.

Uw rechten

Omdat wij uw persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken, heeft u het recht om ons te verzoeken om inzage van en correctie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens. U heeft daarnaast het recht om onze verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of hiertegen bezwaar te maken. U kunt ons ook verzoeken om uw persoonsgegevens aan u over te dragen.

Ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door Check heeft u dus het recht om:

 • Uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen in deze persoonsgegevens en andere informatie hierover;
 • Rectificatie van onjuiste persoonsgegevens of aanvulling van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen;
 • Uw persoonsgegevens te laten verwijderen, indien de gegevens niet langer noodzakelijk zijn, u uw toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking, u – terecht – bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, en/of indien uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
 • De verwerking te beperken, indien niet zeker is of uw persoonsgegevens juist zijn, uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt, uw persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn voor Check, maar u deze nodig heeft voor een rechtsvordering, en/of indien u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking en dit bezwaar wordt nog beoordeeld;
 • Uw persoonsgegevens in een gestructureerde en elektronische vorm te verkrijgen en om deze – eventueel rechtstreeks – aan een andere partij over te dragen.

Binnen maximaal vier weken zult u een reactie op uw verzoek ontvangen. Mocht u het niet eens zijn met de inhoud van deze reactie, de afwijzing van uw verzoek of de verwerking van uw gegevens door Check op welke wijze dan ook, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Derde partijen

Wij zullen uw persoonlijke informatie in bepaalde gevallen delen met andere partijen voor zover u hiervoor uw toestemming heeft gegeven, dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst of indien een wettelijk voorschrift of een bevoegde autoriteit dit verplicht. De persoonsgegevens zullen enkel door Check worden gedeeld, indien dit expliciet is aangegeven in deze privacyverklaring

Beveiliging en veiligheid

Check heeft de passende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens worden verwerkt in lijn met de geldende wet- en regelgeving, zijn beschermd tegen ongeoorloofde en onrechtmatige verwerking, verlies, vernietiging of beschadiging. Zo maken wij op onze website gebruik van een versleutelde verbinding (HTTPS), zodat de door verstuurde gegevens zijn beveiligd.

Overige

Check kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden u aan om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Wij zullen uw persoonlijke gegevens altijd verwerken in lijn met de privacyverklaring ten tijde van het verzamelen van uw gegevens. Voor vragen over deze privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar info@checkcovid.nl.

Check heeft een Functionaris Gegevensbescherming. In het geval van een (potentieel) datalek zal onze FG (Functionaris Gegevensbescherming) contact opnemen met de AP (Autoriteit Persoonsgegevens) en de betrokkenen. U kunt te allen tijde rechtstreeks contact opnemen met de FG.

Functionaris Gegevensbescherming: Rogier de Groot, bij verzoeken tot informatie kunt u hem direct bereiken op telefoonnummer 0629367141, of via email: rogierdegroot@gmail.com

Algemene Voorwaarden Check B.V.

Besloten vennootschap met gewone structuur Check B.V. (hierna: Check Covid) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32102853.

Artikel 1 – Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Check Covid.

3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.

4. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

5. Diensten: Alle verrichtingen, waaronder begrepen onderzoek en het geven van raad met als doel Opdrachtgever voor het ontstaan van een ziekte te behoeden of te genezen, of zijn gezondheidstoestand te beoordelen. De primaire dienst van Check Covid zal bestaan uit het aanbieden c.q. (doen) uitvoeren van testen die uitwijzen of Opdrachtgever al dan niet besmet is met een bepaalde ziekte.

6. Dienstverlener: Besloten vennootschap met gewone structuur Check Covid, opgericht naar Nederlands recht, gevestigd in Nederland en Diensten aan Opdrachtgever aanbiedt hierna: Check Covid.

7. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die Check Covid heeft aangesteld, projecten aan Check Covid heeft verleend voor Diensten die door Health Tests & Supplies worden uitgevoerd, of waaraan Check Covid een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.

8. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Check Covid, alsmede voorstellen van Check Covid voor Diensten die door Check Covid aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Check Covid waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Check Covid, elke Overeenkomst tussen Check Covid en Opdrachtgever en op elke dienst die door Check Covid wordt aangeboden.

2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Check Covid aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.

3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Check Covid is overeengekomen.

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.

6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

10. In het geval Check Covid niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

Artikel 3 – Het Aanbod

1. Alle door Check Covid gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.

2. Check Covid is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 7 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Check Covid het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor Check Covid gegronde reden te weigeren.

3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.

4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

5. Termijnindicaties in het aanbod van Check Covid zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat een bevestiging per e-mail is verzonden naar het door de Opdrachtgever opgegeven e-mailadres.

2. Check Covid heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 1 werkdag na ontvangst van de aanvaarding.

3. Check Covid is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

4. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.

5. Elke Overeenkomst die met Check Covid wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan Check Covid wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Check Covid is verbonden.

6. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever zijnde een Bedrijf is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever zijnde een Consument heeft gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij Check Covid met toestemming van Opdrachtgever reeds aanvang heeft gemaakt met de Dienstverlening. Opdrachtgever ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht.

7. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een bepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die Check Covid van Opdrachtgever verkrijgt.

2. Zowel Opdrachtgever als Check Covid kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.

3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover Check Covid ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.

4. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van Check Covid tegen het overeengekomen tarief.

5. Zowel Opdrachtgever als Check Covid kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surseance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Check Covid nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

Artikel 6 – Toestemming

1. Voor uitvoering van de Overeenkomst is toestemming van Opdrachtgever vereist.

2. Check Covid licht Opdrachtgever op duidelijke wijze en desgevraagd schriftelijk in over de voorgenomen Diensten, de ontwikkelingen en de behandeling. Health Tests & Supplies licht Opdrachtgever die de leeftijd van 12 jaren nog niet heeft bereikt op zodanige wijze in als past bij zijn bevattingsvermogen.

3. Door middel van het inplannen van een Dienst geeft Opdrachtgever expliciet en ondubbelzinnig toestemming. Hiermee wordt voldaan aan het toestemmingsvereiste, behoudens het geval Opdrachtgever de leeftijd van 12 jaren nog niet heeft bereikt in welk geval tevens toestemming van de ouder(s) en/of de wettelijk vertegenwoordiger(s) is vereist. Doch kan de Dienst evenwel zonder toestemming van de ouder(s) en/of de wettelijk vertegenwoordiger(s) indien zij kennelijk nodig is teneinde ernstig nadeel voor Opdrachtgever te voorkomen, alsmede indien Opdrachtgever ook na de weigering van de toestemming, de verrichting weloverwogen blijft wensen.

Artikel 7 – Uitvoering van de dienstverlening

1. Check Covid zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Check Covid staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.

2. De Overeenkomst op basis waarvan Check Covid de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.

3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Check Covid aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Check Covid heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.

4. Bij de uitvoering van de Diensten is Check Covid niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Check Covid, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.

5. Check Covid is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht (gecertificeerde) derden in te schakelen.

6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt Check Covid Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.

7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Check Covid aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Check Covid of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft Check Covid recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 8 – Verplichtingen Opdrachtgever

1. Opdrachtgever is verplicht alle door Check Covid verzochte informatie (waaronder een geldig identiteitsbewijs) alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Check Covid niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.

2. Check Covid is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Check Covid verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Check Covidvoor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.

3. Check Covid kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Check Covid gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Check Covid.

4. Opdrachtgever zal naar beste weten Check Covid voorzien van alle inlichtingen en de medewerking die Check Covid voor het uitvoeren van de Overeenkomst redelijkerwijs behoeft.

Artikel 9 – Adviezen

1. Check Covid kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Check Covid de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.

2. De door Check Covid verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als medisch advies. Indien Opdrachtgever dit advies opvat als medisch advies dient Opdrachtgever dit eerst met een daartoe opgeleide specialist te overleggen.

3. Opdrachtgever is op eerste verzoek van Check Covid verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien Check Covid wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling geeft op een door Check Covid gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.

4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van Check Covid kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever en diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.

5. Opdrachtgever zal Check Covid schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

Artikel 10 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Health Tests & Supplies is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.

2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van Check Covid, Check Covid een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.

Artikel 11 – Klachten

1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van Check Covid of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 dagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@checkcovid.nl met als onderwerp “Klacht”.

2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Check Covid de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. Check Covid zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 12 – Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen Check Covid en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

2. Check Covid heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.

3. Ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.

4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Check Covid en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Apeldoorn tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.


Check Covid is nooit verplicht tot betaling van schadevergoeding, in welke vorm dan ook, aan de klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Check Covid. Check Covid is nooit aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.


De klant is verplicht Check Covid te vrijwaren voor enige aanspraak die derden in verband met de uitvoering van de overeenkomst tegen Check Covid mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de klant dienen te komen.


Het is mogelijk dat Check Covid op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Check Covid is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.